saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Izsludināts "PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Saldus novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta “PuMPuRS”* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

 

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 3. aprīļa plkst. 16:00. 

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz š. g. 27. aprīlim.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem notiks 9. martā plkst. 14:00 JIC “Šķūnis” Jaunajā daļā, Saldū.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

Projektus var iesniegt:

  • personīgi – Laimai Tiļļai, JIC “Šķūnis” Nr. 3 (Karjeras centra daļā – pirmā ieeja no rotaļlaukuma “Pīļuks” puses, 2.stāvā), Lielā iela 3C, Saldus, LV-3801 un iesūtot e-pastā laima.tilla@saldus.lv;
  • pasta sūtījumā, adresējot Saldus novada pašvaldībai, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 un iesūtot e-pastā laima.tilla@saldus.lv
  • elektroniski kā e-parakstītu dokumentu uz e-pastu: pasts@saldus.lv .

IEVĒRĪBAI! Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās, socializēšanās ierobežojumus līdz š.g. 14.aprīlim saistībā ar  koronavīrusa "Covid-19" izplatību – aicinājums izmantot pēdējās divas iesniegšanas iespējas. Galējas nepieciešamības variantā – iesniegt personīgi (pirms tam sazinoties pa tel. 22408807). Būsim saprotoši šajā sarežģītajā laikā.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 

Papildus informācija:

 Laima Tiļļa, JIC “Šķūnis” projektu vadītājas asistente
Tālrunis: 22408807
E-pasts: laima.tilla@saldus.lv

 

PuMPuRS_projektu_konkursa_nolikums_2020_SNP.pdf

Saldus_nov_pasvaldiba_PMP_videja_termina_plans.pdf

Saldus_tehnikums_PMP_plans.pdf

IKVD_JIP_nolikuma_pielikums_Projekta_iesniegums_2020.docx

IKVD_JIP_nolikuma_3-pielikums_Sadarb_partn_apliec_2020.docx

IKVD_JIP_nolikuma_4-pielikums_Apliecin_par_PMP_jauniesiem_2020.docx

IKVD_JIP_nolikuma_5-pielikums_Vertesanas_kriteriji_2020.docx

IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf

Metodologiskas_vadlinijas_darbam_projekta_Atbalsts_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_samazinasanai_2019.pdf

likumi_lv_283625_21.02.2020__lv.pdf

 

Informatīvie materiāli:

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?